Trình biên dịch hoạt động trong các giai đoạn khác nhau. Các giai đoạn của trình biên dịch là gì?

Tìm hiểu trình biên dịch là gì? Các tính năng của trình biên dịch. Phân loại trình biên dịch. Xây dựng trình biên dịch.