Tính năng mới của C#

Các tính năng mới của C# 7.x
Trung Nguyen 17/04/2020
Các tính năng mới của C# 7.x

Giới thiệc các tính năng mới nhất của ngôn ngữ C# phiên bản 7.1, 7.2, 7.3.

Các tính năng mới của C# 7.0
Trung Nguyen 12/04/2020
Các tính năng mới của C# 7.0

Các tính năng mới của C# 7.0 như biến out, tuple, discards, pattern matching, expression-bodied member, ...

Các tính năng mới của C# 6.0
Trung Nguyen 08/04/2020
Các tính năng mới của C# 6.0

Các tính năng mới của C# 6.0 đi kèm với .NET Framework 4.6 và Visual Studio 2015.