.NET Core

Chuyển hướng đơn giản với ASP.NET Core Endpoint
Trung Nguyen 21/10/2021
Chuyển hướng đơn giản với ASP.NET Core Endpoint

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thêm một số phương thức mở rộng vào interface IEndpointRouteBuilder để giúp việc lập bản đồ chuyển hướng trở nên dễ dàng.

Tăng hiệu suất ASP.NET Core với nội dung tĩnh
Trung Nguyen 20/10/2021
Tăng hiệu suất ASP.NET Core với nội dung tĩnh

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách sử dụng môi trường lưu trữ của ASP.NET Core để tạo các trang tĩnh từ nội dung động của chúng ta.

Giải mã chuỗi truy vấn trong ASP.NET Core MVC bằng Action Filter
Trung Nguyen 19/10/2021
Giải mã chuỗi truy vấn trong ASP.NET Core MVC bằng Action Filter

Bài viết này sẽ trình bày cách chúng ta có thể sử dụng Action Filter để giải mã chuỗi truy vấn bị mã hóa trong ASP.NET Core MVC.

Cách định tuyến trong ASP.NET Core MVC
Trung Nguyen 14/10/2021
Cách định tuyến trong ASP.NET Core MVC

Bài viết này dành cho những người mới bắt đầu lập trình web và muốn tìm hiểu các bước cơ bản để thêm một endpoint mới vào ứng dụng ASP.NET Core MVC.

Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Thao tác với database bằng Marten
Trung Nguyen 16/05/2021
Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Thao tác với database bằng Marten

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về truy cập dữ liệu và cách lưu trữ dữ liệu một cách hiệu quả trong microservices sử dụng Marten và PostgreSQL.

Sử dụng Moq để viết unit test trong ASP.NET Core
Trung Nguyen 17/04/2021
Sử dụng Moq để viết unit test trong ASP.NET Core

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tạo các lớp fluent mock cho các bài kiểm tra unit test bằng cách sử dụng Moq, xUnit và ASP.NET Core.

Tổng quan về unit test với ASP.NET Core, xUnit và Moq
Trung Nguyen 11/04/2021
Tổng quan về unit test với ASP.NET Core, xUnit và Moq

Trong loạt bài này, bạn sẽ tìm hiểu tổng quan về unit test và cách viết unit test cho ứng dụng ASP.NET Core sử dụng xUnit và Moq.

Sử dụng xUnit để kiểm tra mã C# của bạn
Trung Nguyen 11/04/2021
Sử dụng xUnit để kiểm tra mã C# của bạn

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo các bài kiểm tra unit test bằng xUnit cho các ứng dụng C# của bạn.

10 thư viện .NET Core hàng đầu mà mọi nhà phát triển web nên biết
Trung Nguyen 08/04/2021
10 thư viện .NET Core hàng đầu mà mọi nhà phát triển web nên biết

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu một số thư viện .NET Core hữu ích nhất mà mọi nhà phát triển cần biết.