Trong bài viết này, chúng tôi sẽ so sánh hiệu suất HTTP của ASP.NET Core và Go sử dụng mô hình kiến trúc MVC.