Định nghĩa dữ liệu trong SQL Server

Synonym trong SQL Server
Trung Nguyen 28/11/2021
Synonym trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về synonym trong SQL Server và cách tạo synonym cho các đối tượng cơ sở dữ liệu.

Bảng tạm trong SQL Server
Trung Nguyen 28/11/2021
Bảng tạm trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về bảng tạm trong SQL Server, cách tạo và xóa chúng một cách hiệu quả.

Đổi tên bảng trong SQL Server
Trung Nguyen 27/11/2021
Đổi tên bảng trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách đổi tên bảng trong SQL Server bằng Transact SQL và SQL Server Management Studio.

SELECT INTO trong SQL Server
Trung Nguyen 27/11/2021
SELECT INTO trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng câu lệnh SELECT INTO trong SQL Server để sao chép bảng.

TRUNCATE TABLE trong SQL Server
Trung Nguyen 27/11/2021
TRUNCATE TABLE trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng câu lệnh TRUNCATE TABLE trong SQL Server để xóa tất cả các hàng khỏi bảng nhanh hơn và hiệu quả hơn.

DROP TABLE trong SQL Server
Trung Nguyen 27/11/2021
DROP TABLE trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng câu lệnh DROP TABLE trong SQL Server để xóa một hoặc nhiều bảng khỏi cơ sở dữ liệu.

Các loại ràng buộc trong SQL Server
Trung Nguyen 27/11/2021
Các loại ràng buộc trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu và học cách sử dụng các ràng buộc như PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK, NOT NULL trong SQL Server.

Cột được tính toán trong SQL Server
Trung Nguyen 27/11/2021
Cột được tính toán trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng cột được tính toán (computed column) của SQL Server để sử dụng lại logic tính toán trong nhiều truy vấn.

ALTER TABLE DROP COLUMN trong SQL Server
Trung Nguyen 27/11/2021
ALTER TABLE DROP COLUMN trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng câu lệnh ALTER TABLE DROP COLUMN trong SQL Server để xóa một hoặc nhiều cột khỏi bảng hiện có.

ALTER TABLE ALTER COLUMN trong SQL Server
Trung Nguyen 26/11/2021
ALTER TABLE ALTER COLUMN trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng câu lệnh ALTER TABLE ALTER COLUMN trong SQL Server để sửa đổi một cột của bảng.