Các tính năng mới của C# 7.0 như biến out, tuple, discards, pattern matching, expression-bodied member, ...

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu về hệ thống phân cấp lớp, hiệp phương sai và chống chỉ định trong C#.

Nullable type trong C# là gì? Nullable type trong C# dùng để làm gì? Cách sử dụng Nullable type trong C#.

Anonymous method trong C# là gì? Anonymous method trong C# dùng để làm gì? Cách sử dụng Anonymous method trong C#.

Event trong C# là gì? Event trong C# dùng để làm gì? Cách sử dụng Event trong C#.

Delegate trong C# là gì? Delegate trong C# dùng để làm gì? Cách sử dụng Delegate trong C#.

Exception trong C# là gì? Có những loại Exception nào trong C#. Cách xử lý Exception hiệu quả trong C#.

Generics được giới thiệu trong C# 2.0. Generics cho