System Design

System Design: Bắt đầu từ đâu
Trung Nguyen 09/01/2021
System Design: Bắt đầu từ đâu

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi qua các bước để giải quyết từng vấn đề thiết kế. Hướng dẫn này có thể giúp bạn thiết kế một hệ thống.

System Design: Quy trình 4 bước thiết kế hệ thống
Trung Nguyen 09/01/2021
System Design: Quy trình 4 bước thiết kế hệ thống

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình 4 bước để thiết kế hệ thống (System Design) và cung cấp một số thông tin để bạn thực hiện các ước tính cho hệ thống

System Design: Phỏng vấn về thiết kế hệ thống
Trung Nguyen 03/01/2021
System Design: Phỏng vấn về thiết kế hệ thống

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuẩn bị để vượt qua những câu hỏi khi phỏng vấn về thiết kế hệ thống phần mềm (system design).