Product roadmap là một bản kế hoạch giúp vạch ra sự phát triển của sản phẩm của bạn theo thời gian.