Tìm hiểu SOLID Principles là gì? Giải thích 5 nguyên tắc của SOLID Principles bằng hình ảnh rất dễ hiểu.