Toán tử liên kết trong LINQ

Chỉ có một toán tử liên kết trong LINQ đó là Concat. Toán tử liên kết là một trong những toán tử truy vấn chuẩn của LINQ.

Toán tử truy vấn chuẩn của LINQ | Comdy
Các toán tử truy vấn chuẩn trong LINQ là các phương thức mở rộng cho các kiểu IEnumerable<T> và IQueryable<T>.

Phương thức Concat trong LINQ

Phương thức mở rộng Concat nối hai danh sách cùng kiểu và trả về một danh sách mới.

Trong ví dụ sau, phương thức Concat nối hai danh sách kiểu string và trả về một danh sách kiểu string mới:


IList<string> collection1 = new List<string>() { "One", "Two", "Three" };
IList<string> collection2 = new List<string>() { "Five", "Six"};

var collection3 = collection1.Concat(collection2);
foreach(var str in collection3)
{
    Console.WriteLine(str);
}
    

Đây là kết quả khi biên dịch và thực thi chương trình:

One
Two
Three
Five
Six

Trong ví dụ sau, phương thức Concat nối hai danh sách kiểu int và trả về một danh sách kiểu int mới:


IList<int> collection1 = new List<int>() { 1, 2, 3 };
IList<int> collection2 = new List<int>() { 4, 5, 6 };

var collection3 = collection1.Concat(collection2);
foreach(var str in collection3)
{
    Console.WriteLine(str);
}
    

Đây là kết quả khi biên dịch và thực thi chương trình:

1
2
3
4
5
6
Lưu ý: Phương thức Concat không hỗ trợ  cú pháp truy vấn trong LINQ.


Bài viết liên quan:

Bạn sẽ tìm hiểu một số truy vấn LINQ phức tạp trong hướng dẫn này.

Từ khóa let, into trong LINQ có tác dụng gì? Hướng dẫn khai báo và sử dụng từ khóa let, into trong LINQ.

Trì hoãn thực thi truy vấn LINQ là gì? Thực thi ngay lập tức truy vấn LINQ là gì? Làm sao để thực thi truy vấn LINQ.