Hàm toán học trong PHP

PHP cung cấp nhiều hàm toán học được tích hợp sẵn để thực hiện các hoạt động toán học.

Hàm abs() trong PHP

Hàm abs() trả về giá trị tuyệt đối của số đã cho. Nó trả về một giá trị số nguyên nhưng nếu bạn truyền giá trị dấu phẩy động, nó sẽ trả về giá trị kiểu float.

<?php 
  echo (abs(-7) . "<br/>");
  echo (abs(7) . "<br/>");
  echo (abs(-7.2) . "<br/>");
?>

Đây là kết quả:

7 
7 
7.2

Hàm toán học ceil() trong PHP

Hàm ceil() sẽ làm tròn lên một phân số.

<?php 
  echo (ceil(3.3) . "<br/>");
  echo (ceil(7.333) . "<br/>");
  echo (ceil(-4.8) . "<br/>");
?>

Đây là kết quả:

4
8
-4

Hàm toán học floor() trong PHP

Hàm floor() sẽ làm tròn xuống một phân số.

<?php 
  echo (ceil(3.3) . "<br/>");
  echo (ceil(7.333) . "<br/>");
  echo (ceil(-4.8) . "<br/>");
?>

Đây là kết quả:

3
7
-5

Hàm toán học sqrt() trong PHP

Hàm sqrt() trả về căn bậc hai của số đã cho.

<?php 
  echo (sqrt(16) . "<br/>");
  echo (sqrt(25) . "<br/>");
  echo (sqrt(7) . "<br/>");
?>

Đây là kết quả:

4
5
2.6457513110646

Hàm toán học decbin() trong PHP

Hàm decbin() chuyển đổi số thập phân thành nhị phân. Nó trả về số nhị phân dưới dạng một chuỗi.

<?php 
  echo (decbin(2) . "<br/>");
  echo (decbin(10) . "<br/>");
  echo (decbin(22) . "<br/>");
?>

Đây là kết quả:

10
1010
10110

Hàm toán học dechex() trong PHP

Hàm dechex() chuyển đổi số thập phân thành thập lục phân. Nó trả về định dạng thập lục phân của số đã cho dưới dạng một chuỗi.

<?php 
  echo (dechex(2) . "<br/>");
  echo (dechex(10) . "<br/>");
  echo (dechex(22) . "<br/>");
?>

Đây là kết quả:

2
a
16

Hàm toán học decoct() trong PHP

Hàm decoct() chuyển đổi số thập phân thành số bát phân. Nó trả về định dạng bát phân của số đã cho dưới dạng một chuỗi.

<?php 
  echo (decoct(2) . "<br/>");
  echo (decoct(10) . "<br/>");
  echo (decoct(22) . "<br/>");
?>

Đây là kết quả:

2
12
26


Bài viết liên quan:

Hướng dẫn lập trình PHP toàn tập sẽ giúp bạn từng bước tìm hiểu và nắm vững ngôn ngữ lập trình PHP.

Hướng dẫn cách truy xuất, lọc, sắp xếp dữ liệu MySQL trong PHP sử dụng MySQLi và PDO.

MySQL prepared statements trong PHP rất hữu ích để chống lại các cuộc tấn công SQL Injection.