Lập Trình PHP

Hướng dẫn lập trình PHP toàn tập
Trung Nguyen 08/05/2020
Hướng dẫn lập trình PHP toàn tập

Hướng dẫn lập trình PHP toàn tập sẽ giúp bạn từng bước tìm hiểu và nắm vững ngôn ngữ lập trình PHP.

Truy xuất dữ liệu MySQL trong PHP
Trung Nguyen 07/05/2020
Truy xuất dữ liệu MySQL trong PHP

Hướng dẫn cách truy xuất, lọc, sắp xếp dữ liệu MySQL trong PHP sử dụng MySQLi và PDO.

MySQL prepared statements trong PHP
Trung Nguyen 07/05/2020
MySQL prepared statements trong PHP

MySQL prepared statements trong PHP rất hữu ích để chống lại các cuộc tấn công SQL Injection.

Thêm dữ liệu vào MySQL trong PHP
Trung Nguyen 07/05/2020
Thêm dữ liệu vào MySQL trong PHP

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tìm hiểu cách thêm dữ liệu vào MySQL sử dụng MySQLi và PDO trong PHP.

Làm việc với MySQL trong PHP
Trung Nguyen 06/05/2020
Làm việc với MySQL trong PHP

MySQL là gì? Làm việc với MySQL trong PHP. Hướng dẫn kết nối, tạo database, tạo bảng MySQL trong PHP.

Phương thức tĩnh và Thuộc tính tĩnh trong PHP
Trung Nguyen 06/05/2020
Phương thức tĩnh và Thuộc tính tĩnh trong PHP

Cách khai báo và sử dụng phương thức tĩnh và thuộc tính tính trong PHP.

Sử dụng traits trong PHP
Trung Nguyen 06/05/2020
Sử dụng traits trong PHP

Traits trong PHP là gì? Làm sao để sử dụng traits hiệu quả, tránh xung đột trong PHP?

Traits trong PHP
Trung Nguyen 06/05/2020
Traits trong PHP

Traits trong PHP là gì? Traits trong PHP được sử dụng để làm gì? Cách khai báo và sử dụng traits trong PHP.

Abstract class trong PHP
Trung Nguyen 06/05/2020
Abstract class trong PHP

Abstract class là gì? Abstract class dùng để làm gì? Làm sao khai báo và sử dụng abstract class trong PHP.

Kế thừa trong PHP
Trung Nguyen 06/05/2020
Kế thừa trong PHP

Kế thừa (inheritance) trong PHP là gì? Làm sao để khai báo và sử dụng kế thừa trong PHP.