Hướng dẫn lập trình PHP toàn tập sẽ giúp bạn từng bước tìm hiểu và nắm vững ngôn ngữ lập trình PHP.

Hướng dẫn cách truy xuất, lọc, sắp xếp dữ liệu MySQL trong PHP sử dụng MySQLi và PDO.

MySQL prepared statements trong PHP rất hữu ích để chống lại các cuộc tấn công SQL Injection.

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tìm hiểu cách thêm dữ liệu vào MySQL sử dụng MySQLi và PDO trong PHP.

MySQL là gì? Làm việc với MySQL trong PHP. Hướng dẫn kết nối, tạo database, tạo bảng MySQL trong PHP.

Cách khai báo và sử dụng phương thức tĩnh và thuộc tính tính trong PHP.

Traits trong PHP là gì? Làm sao để sử dụng traits hiệu quả, tránh xung đột trong PHP?

Traits trong PHP là gì? Traits trong PHP được sử dụng để làm gì? Cách khai báo và sử dụng traits trong PHP.