Giới thiệu và lịch sử hình thành và các công dụng của C. Cách thiết lập môi trường để bắt đầu lập trình C.