Giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành và các ứng dụng của C++. Cách học và sử dụng ngôn ngữ lập trình C++.