Ethereum

Giới Thiệu Ethereum
Trung Nguyen 31/03/2020
Giới Thiệu Ethereum

Thành công của Bitcoin khiến nhiều người muốn sử dụng Blockchain cho ứng dụng của họ. Kết quả là Ethereum ra đời.