2 kịch bản lưu dữ liệu trong Entity Framework Core là kịch bản được kết nối và kịch bản ngắt kết nối.

Tạo ứng dụng .NET Core Console đầu tiên và cấu hình sử dụng Entity Framework Core.

Truy vấn trong Entity Framework Core có gì mới? Truy vấn trong EF Core khác EF ở những điểm nào.

Entity Framework Core toàn tập sẽ hướng dẫn bạn tất cả mọi thứ về Entity Framework Core.

Entity Framework Code First toàn tập sẽ hướng dẫn bạn mọi thứ về Entity Framework Code First.

Migration trong Entity Framework là gì? Làm sao để cấu hình sử dụng Migration trong EF Code First.

Hướng dẫn cấu hình các mối quan hệ một-một, một-nhiều, nhiều-nhiều trong Entity Framework Code First.

Hướng dẫn Cấu hình trong Entity Framework Core sử dụng attribute chú thích dữ liệu và Fluent API.