Design Pattern

Design Patterns: Visitor
Trung Nguyen 15/01/2021
Design Patterns: Visitor

Visitor là một mẫu thiết kế hành vi cho phép bạn tách các thuật toán khỏi các đối tượng mà chúng hoạt động.

Design Patterns: Template Method
Trung Nguyen 15/01/2021
Design Patterns: Template Method

Template Method định nghĩa khung của một thuật toán trong lớp cha cho phép lớp con ghi đè các bước cụ thể của thuật toán mà không thay đổi cấu trúc của nó.

Design Patterns: Strategy
Trung Nguyen 15/01/2021
Design Patterns: Strategy

Strategy cho phép bạn định nghĩa một nhóm thuật toán, đặt mỗi thuật toán vào một lớp riêng biệt và làm cho các đối tượng của chúng có thể hoán đổi cho nhau.

Design Patterns: State
Trung Nguyen 15/01/2021
Design Patterns: State

State là một mẫu thiết kế hành vi cho phép một đối tượng thay đổi hành vi của nó khi trạng thái bên trong của nó thay đổi.

Design Patterns: Observer
Trung Nguyen 15/01/2021
Design Patterns: Observer

Observer là một mẫu thiết kế hành vi cho phép bạn thông báo cho nhiều đối tượng về bất kỳ sự kiện nào xảy ra với đối tượng mà chúng đang quan sát.

Design Patterns: Memento
Trung Nguyen 14/01/2021
Design Patterns: Memento

Memento là một mẫu thiết kế hành vi cho phép bạn lưu và khôi phục trạng thái trước đó của một đối tượng.

Design Patterns: Mediator
Trung Nguyen 14/01/2021
Design Patterns: Mediator

Mediator là một mẫu thiết kế hành vi cho phép bạn giảm bớt sự phụ thuộc hỗn loạn giữa các đối tượng.

Design Patterns: Iterator
Trung Nguyen 14/01/2021
Design Patterns: Iterator

Iterator là một mẫu thiết kế hành vi cho phép bạn duyệt qua các phần tử của một tập hợp mà không để lộ biểu diễn cơ bản của nó (list, stack, tree, v.v).

Design Patterns: Command
Trung Nguyen 14/01/2021
Design Patterns: Command

Command là một mẫu thiết kế hành vi biến một yêu cầu thành một đối tượng độc lập chứa tất cả thông tin về yêu cầu.

Design Patterns: Chain of Responsibility
Trung Nguyen 14/01/2021
Design Patterns: Chain of Responsibility

Chain of Responsibility là một mẫu thiết kế hành vi cho phép bạn chuyển các yêu cầu dọc theo một chuỗi các trình xử lý.