Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tìm hiểu về đọc ghi file (File I/O) trong C# và sử dụng các lớp tiện ích để đọc ghi file.

Reflection trong C# là gì? Ứng dụng của Reflection trong C#. Cách khai báo và sử dụng Reflection trong C#.

Attribute trong C# là gì? Có những loại attribute nào trong C#? Làm sao để sử dụng attribute trong C#.

Các tính năng mới của C# 8.0 được Microsoft phát hành cùng với .NET Framework 4.8 và Visual Studio 2019.

Giới thiệc các tính năng mới nhất của ngôn ngữ C# phiên bản 7.1, 7.2, 7.3.

Các tính năng mới của C# 7.0 như biến out, tuple, discards, pattern matching, expression-bodied member, ...

Các tính năng mới của C# 6.0 đi kèm với .NET Framework 4.6 và Visual Studio 2015.

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu về hệ thống phân cấp lớp, hiệp phương sai và chống chỉ định trong C#.