ASP.NET MVC

Sự khác biệt giữa HTML Encode và URL Encode trong .NET
Trung Nguyen 26/10/2021
Sự khác biệt giữa HTML Encode và URL Encode trong .NET

Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu lớp WebUtility trong ASP.NET MVC và cách nó mã hóa / giải mã dữ liệu có khả năng bị phá vỡ.

Bundle và minify js, css trong ASP.NET MVC
Trung Nguyen 11/04/2021
Bundle và minify js, css trong ASP.NET MVC

Các kỹ thuật bundle (gộp file) và minify (rút gọn file) đã được giới thiệu trong ASP.NET MVC 4 để cải thiện thời gian tải trang.

Filter trong ASP.NET MVC
Trung Nguyen 10/04/2021
Filter trong ASP.NET MVC

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu filter trong ASP.NET MVC là gì? Có những loại filter nào và cách sử dụng filter trong ASP.NET MVC.

ViewBag, ViewData và TempData trong ASP.NET MVC
Trung Nguyen 10/04/2021
ViewBag, ViewData và TempData trong ASP.NET MVC

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu ViewBag, ViewData và TempData là gì và cách sử dụng chúng trong ASP.NET MVC

Layout View trong ASP.NET MVC
Trung Nguyen 10/04/2021
Layout View trong ASP.NET MVC

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về Layout View là gì các cách sử dụng Layout View trong ASP.NET MVC.

Validation trong ASP.NET MVC
Trung Nguyen 10/04/2021
Validation trong ASP.NET MVC

Ở bài viết này, bạn sẽ học cách triển khai xác thực dữ liệu và hiển thị thông báo lỗi xác thực dữ liệu trong ứng dụng ASP.NET MVC.

Xử lý Exception trong ASP.NET MVC
Trung Nguyen 10/04/2021
Xử lý Exception trong ASP.NET MVC

Trong hướng dẫn này bạn sẽ tìm hiểu các cách xử lý ngoại lệ (exception) rất hữu ích trong ứng dụng ASP.NET MVC.

Lớp HtmlHelper trong ASP.NET MVC
Trung Nguyen 28/05/2020
Lớp HtmlHelper trong ASP.NET MVC

Lớp HtmlHelper trong ASP.NET MVC là gì? Cách sử dụng HtmlHelper để tạo ra các phần tử HTML trong Razor View.

Cú pháp Razor trong ASP.NET MVC
Trung Nguyen 27/05/2020
Cú pháp Razor trong ASP.NET MVC

Cách sử dụng cú pháp Razor để viết mã C# hoặc VB.NET trong Razor View trong ASP.NET MVC.

Tạo View cập nhật trong ASP.NET MVC
Trung Nguyen 27/05/2020
Tạo View cập nhật trong ASP.NET MVC

Tìm hiểu cách tạo view cho chức năng chỉnh sửa thông tin sinh viên trong ASP.NET MVC.