Lớp HtmlHelper trong ASP.NET MVC là gì? Cách sử dụng HtmlHelper để tạo ra các phần tử HTML trong Razor View.

Cách sử dụng cú pháp Razor để viết mã C# hoặc VB.NET trong Razor View trong ASP.NET MVC.

Tìm hiểu cách tạo view cho chức năng chỉnh sửa thông tin sinh viên trong ASP.NET MVC.

Tìm hiểu về Model Binding trong ASP.NET MVC. Tự động nạp các tham số của phương thức hành động.

Tìm hiểu cách kết hợp Controller, View và Model để tạo ra các chức năng hoàn chỉnh trong ASP.NET MVC.

View trong ASP.NET MVC là giao diện người được dùng để hiển thị dữ liệu và xử lý tương tác của người dùng.

Model trong ASP.NET MVC đại diện cho dữ liệu. Model giúp duy trì dữ liệu của ứng dụng.

Tìm hiểu về controller trong ASP.NET MVC. Cách thêm controller và phương thức hành động mới.