ASP.NET Core

Cấu hình IOptions trong ASP.NET Core
Trung Nguyen 13/11/2021
Cấu hình IOptions trong ASP.NET Core

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các bước cần thiết cần thiết để đọc cấu hình từ tập tin appsettings.json của ASP.NET Core.

Xử lý ngoại lệ với Exception Handler Middleware trong ASP.NET Core
Trung Nguyen 04/11/2021
Xử lý ngoại lệ với Exception Handler Middleware trong ASP.NET Core

Bài viết này sẽ chỉ ra cho chúng ta hai cách sử dụng middleware ExceptionHandlerMiddleware để xử lý các ngoại lệ toàn cục trong ASP.NET Core.