Hướng dẫn từng bước về cách triển khai các API RESTful sạch, có thể bảo trì sử dụng ASP.NET Core.