Apache Kafka

Giới thiệu tổng quan về Apache Kafka
Trung Nguyen 07/04/2021
Giới thiệu tổng quan về Apache Kafka

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu Kafka là gì? Những lợi ích của Kafka mang lại cho hệ thống phân tán và hướng dẫn cài đặt Kafka.